Beroepsinformatie


Lid van de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) onder lidmaatschapsnummer B13.001

Ingeschreven bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer 302091R


De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten)

certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en

is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


Ingeschreven in het register van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) onder nummer 10924.

Mijn cliënten kunnen rekenen op een zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Middels mijn inschrijving bij de SCAG voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draag ik bij aan de kwaliteit van zorg.


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Bij kinderen treedt het termijn van 20 jaar in werking, na het behalen van de 18 jarige leeftijd.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Bij eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen via mijn emailadres : jeandriaan@gmail.com.


Algemene voorwaarden

De ANVAG therapeut (hierna te noemen ‘behandelaar’), handelt conform de ANVAG beroepsvereniging regelgeving.

 • De cliënt verplicht zich relevante informatie over de lichamelijke- en/of psychische gesteldheid aan de behandelaar te verstrekken.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. De kosten van de gereserveerde tijd worden bij niet tijdig afmelden of niet opdagen in rekening gebracht.
 • Behandelingen worden meteen na afloop per PIN, Tikkie of Contant betaald. Achteraf wordt door de behandelaar een factuur per email verzonden.
 • De behandelaar betracht geheimhouding t.a.v. de door cliënt verstrekte privé- en gezondheidsgegevens.
 • Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Indien cliënt op eigen initiatief een reguliere behandeling en/of gebruik van medicatie beëindigt, wijzigt of opschort, is hij/zij verplicht de behandelaar daarvan op de hoogte te brengen.
 • De behandelaar verricht alleen behandelingen waarvoor hij gecertificeerd en opgeleid is.
 • De behandelaar verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De actuele tarieven van de consulten en behandelingen zijn zichtbaar op de website van de praktijk en op een tarievenlijst zichtbaar in de praktijk.
 • Bij een psychische aandoening, kan een behandeling meer instabiliteit veroorzaken. Geef bij een intake altijd uw eventuele psychische/psychiatrische achtergrond aan.
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • SAMANALAYA is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vermissing van persoonlijke eigendommen van cliënt.
 • De behandelaar behoudt zich het recht voor een consult/behandeling te weigeren, indien naar het oordeel van behandelaar sprake is van drank-en/of drugsgebruik en/of een niet-hygiënische situatie van cliënt.
 • Bij behandeling van minderjarigen zal altijd één van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers aanwezig zijn in dezelfde ruimte als de minderjarige cliënt en behandelaar.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan cliënt zich eerst wenden tot uw behandelaar. Wordt de klacht niet naar uw welbevinden opgelost, kunt u een klacht indienen bij SCAG te Utrecht, welke organisatie voor de ANVAG-leden de klachtenbehandeling uitvoert.
Een vergoeding via uw zorgverzekeraar(indien aanvullend verzekerd) behoort tot de mogelijkheden

Doordat de Nederlandse Vereniging van Zorgverzekeraars Ayurveda als volwaardige Natuurgeneeswijze erkent, is aan
mij de AGB code toegekend. Hierdoor vergoedt een groot aantal zorgverzekeraars mijn Ayurvedische behandelingen.
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden. Check op de website van de ANVAG (www.anvag.nl) welke zorgverzekeraars mijn behandelingen (gedeeltelijk) vergoeden.


Annulering van een afspraak

Een afspraak annuleren dient u tenminste 48 uur van te voren te doen.
Bij te late annulering of indien u niet op de gemaakte afspraak aanwezig bent, ben ik helaas genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen.